Dzisiaj jest: 24.2.2019, imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja

Regulamin

FREGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ
ukielo.pl
Postanowienia wstępne
1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej ukielo.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.ukielo.pl na rzecz Klientów.
2. Klient to podmiot, który zawiera ze Usługodawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
3. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca to administrator i właściciel Serwisu.
5. Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.ukielo.pl. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Klientów Usługi.
6. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
7. Umowa to umowa o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
8. Ogłoszenie, Zlecenie, Oferta, Produkt to zamieszczone przez Klienta w obszarze Serwisu zaproszenie do składania poza Serwisem ofert zawarcia umowy w zakresie ustanowionym ich treścią.
9. Ogłoszeniodawca to Klient, który zamieścił w obszarze Serwisu Ogłoszenie, Zlecenie, Ofertę, Produkt, Firmę, Artykuł lub Galerię.
10. Firma to zamieszczona przez Klienta w obszarze Serwisu prezentacja należącego do niego lub przez niego reprezentowanego przedsiębiorstwa.
11. Artykuł zaprezentowany w obszarze podstrony internetowej Serwisu „Wiadomości”, artykuł prasowy lub własny Klienta.
12. Galeria to zaprezentowany przez Klienta w obszarze strony internetowej Serwisu, zbiór utworów fotograficznych.
13. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. kontakt@ukielo.pl
14. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
15. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.
16. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.
17. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§1 Ogólne warunki Umowne
1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: www.ukielo.pl
2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
6. Zamieszczone na stronie internetowej Serwisu Ogłoszenia, Zlecenia, Oferty i Produkty, nie stanowią oferty Klienta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy poza Serwisem.
7. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
§2 Warunki korzystania i Rejestracja
1. W celu korzystania ze Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
2. Korzystanie ze Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwej nazwy użytkownika i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu lub na zarejestrowaniu się przy użyciu zewnętrznego konta Klienta w portalu społecznościowym Facebook.
5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
6. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
7. Do zawarcia Umowy w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz do zarządzania Kontem Klienta i Usługami uprawniona jest wyłącznie osoba uprawniona do jej reprezentacji w tym zakresie.
§3 Usługi ogólne
1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi:
1. udostępnienie formularza kontaktowego z Usługodawcą,
2. udostępnienie formularza kontaktowego z Ogłoszeniodawcą,
3. prowadzenie Konta Klienta,
4. Newsletter.
2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego z Usługodawcą zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy.
3. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego z Ogłoszeniodawcą zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, w celu wysłania wiadomości do Ogłoszeniodawcy.
4. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.
5. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newsletter przez Usługodawcę. Zamówienie usługi następuje poprzez użycie przez Klienta właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Usługodawcy na rzecz Klienta, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje handlowe
6. Umowa o świadczenie Usług wskazanych w pkt 1 może być rozwiązana przez Klienta lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.
§4 Usługa dodania Ogłoszenia
1. Przedmiotem Usługi dodania Ogłoszenia jest bezpłatne udostępnienie Klientowi na czas nieoznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu w obszarze podstrony internetowej „Ogłoszenia”, w celu umieszczenia Ogłoszenia.
2. Zawarcie Umowy nie wymaga zalogowania i następuje poprzez wysłanie uzupełnionego formularza dodania Ogłoszenia. Ogłoszenie dodane z pominięciem logowania nie może być edytowane przez Klienta.
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, złożonej przez Klienta.
4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta przez Usługodawcę.
5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po przyjęciu przez Usługodawcę oferty dodania Ogłoszenia.
6. Umowa o dodanie Ogłoszenia może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie, poprzez oświadczenie przesłane drogą elektroniczną lub listem tradycyjnym, przy zastosowaniu Danych Kontaktowych Usługodawcy.
§5 Usługa dodania Zlecenia
1. Przedmiotem Usługi dodania Zlecenia jest bezpłatne udostępnienie Klientowi na czas nieoznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu w obszarze podstrony internetowej „Zlecenia”, w celu umieszczenia Zlecenia.
2. Zawarcie Umowy wymaga zalogowania i następuje poprzez wysłanie uzupełnionego formularza dodania Zlecenia.
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, złożonej przez Klienta.
4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta przez Usługodawcę.
5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po przyjęciu przez Usługodawcę oferty dodania Zlecenia.
6. Umowa o dodanie Zlecenia może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie, poprzez oświadczenie przesłane drogą elektroniczną lub listem tradycyjnym, przy zastosowaniu Danych Kontaktowych Usługodawcy.
§6 Usługa dodania Firmy
1. Przedmiotem Usługi dodania Firmy jest bezpłatne lub płatne udostępnienie Klientowi niebędącemu Konsumentem na czas oznaczony lub nieoznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu w obszarze katalogu Firm, w celu umieszczenia danych Firmy.
2. Zawarcie Umowy wymaga zalogowania i następuje poprzez wysłanie uzupełnionego formularza dodania Firmy.
3. Usługa dodania Firmy świadczona jest w trzech wariantach:
1. bezpłatny Wpis zwykły,
2. Wpis PREMIUM płatny w formie rocznego abonamentu wg dokumentu „Cennik i zasady płatności”, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny tutaj http://ukielo.pl/strona/cennik
3. Wpis Premium PLUS płatny w formie rocznego abonamentu wg „Cennik i zasady płatności”, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny tutaj http://ukielo.pl/strona/cennik
4. Wariant Wpisu zwykłego obejmuje możliwość wprowadzenia: danych kontaktowych Firmy, lokalizacji Firmy na mapie, opisu działalności do 200 znaków, 1 kategorii do wyboru.
5. Wariant Wpisu PREMIUM obejmuje możliwość wprowadzenia i edycji: danych kontaktowych Firmy, lokalizacji Firmy na mapie, opisu działalności bez ograniczeń, opisu produktów Firmy bez ograniczeń, 7 zdjęć produktów, 3 kategorii do wyboru, słów kluczowych do wyszukiwarki katalogu, a także usług promocji Firmy na liście kategorii oraz stronie głównej Serwisu.
6. Wariant Wpisu Premium PLUS obejmuje możliwość wprowadzenia i edycji: własnej wizytówki Firmy, darmowych promowanych Top Ofert, danych kontaktowych Firmy, lokalizacji Firmy na mapie, opisu działalności bez ograniczeń, opisu produktów Firmy bez ograniczeń, 10 zdjęć produktów, 5 kategorii do wyboru, słów kluczowych do wyszukiwarki katalogu, a także usług promocji Firmy na liście kategorii oraz stronie głównej Serwisu.
7. Zamówienie Usługi dodania Firmy oraz wybór wariantu wskazanego w pkt 2 następuje przy użyciu właściwych funkcjonalności Serwisu, dostępnych po kliknięciu przycisku „Dodaj firmę do katalogu”.
8. Rozpoczęcie świadczenia Usługi dodania Firmy następuje niezwłocznie po przyjęciu oferty Klienta przez Usługodawcę.
9. Usługa dodania Firmy w wariancie Wpis PREMIUM oraz Wpis Premium PLUS zawierana jest na okres jednego roku. Po upływie tego okresu wymaga opłacenia kolejnego okresu rocznego wg „Cennika i zasad płatności” albo ulega zmianie do wariantu Wpis zwykły.
10. Umowa o dodanie Firmy może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie, poprzez użycie właściwych funkcjonalności Serwisu lub oświadczenie przesłane drogą elektroniczną lub listem tradycyjnym, przy zastosowaniu Danych Kontaktowych Usługodawcy.
§7 Usługa dodania Artykułu
1. Przedmiotem Usługi dodania Artykułu jest bezpłatne udostępnienie Klientowi na czas nieoznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu w obszarze podstrony internetowej „Wiadomości”, w celu umieszczenia Artykułu z możliwością dodania galerii zdjęć, filmu z YouTube oraz grafik.
2. Zawarcie Umowy wymaga zalogowania i następuje poprzez wysłanie uzupełnionego formularza dodania Artykułu.
3. Składając zamówienie na dodanie Artykułu, Klient:
1. oświadcza że jest uprawniony do wykorzystania utworów przesłanych w ramach Artykułu w celu realizacji Usługi oraz iż nie są one obciążone prawami osób trzecich, a także nie zawierają treści bezprawnych,
2. udziela Usługodawcy bezpłatną licencję na korzystanie z utworów przekazanych w ramach Artykułu, w celu wykonania Usługi dodania Artykułu, w sposób nieograniczony terytorialnie i ograniczony czasowo do terminu rozwiązania Umowy.
4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, złożonej przez Klienta.
5. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta przez Usługodawcę.
6. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po przyjęciu przez Usługodawcę oferty dodania Artykułu.
7. Umowa o dodanie Artykułu promocyjnego może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie, poprzez oświadczenie przesłane drogą elektroniczną lub listem tradycyjnym, przy zastosowaniu Danych Kontaktowych Usługodawcy.
§8 Usługa dodania Oferty
1. Przedmiotem Usługi dodania Oferty jest bezpłatne udostępnienie Klientowi niebędącemu Konsumentem na czas nieoznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu w obszarze podstrony internetowej „Oferty firm”, w celu umieszczenia Ogłoszenia.
2. Zawarcie Umowy nie wymaga zalogowania i następuje poprzez wysłanie uzupełnionego formularza dodania Oferty. Oferta dodana z pominięciem logowania nie może być edytowana przez Klienta.
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, złożonej przez Klienta.
4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta przez Usługodawcę.
5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po przyjęciu przez Usługodawcę oferty dodania Oferty.
6. Umowa o dodanie Oferty może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie, poprzez oświadczenie przesłane drogą elektroniczną lub listem tradycyjnym, przy zastosowaniu Danych Kontaktowych Usługodawcy.
§8 Usługa dodania Produktu
1. Przedmiotem Usługi dodania Produktu jest bezpłatne udostępnienie Klientowi niebędącemu Konsumentem na czas nieoznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu w obszarze podstrony internetowej „Produkty”, w celu umieszczenia Produktu.
2. Zawarcie Umowy nie wymaga zalogowania i następuje poprzez wysłanie uzupełnionego formularza dodania Produktu. Produkt dodany z pominięciem logowania nie może być edytowany przez Klienta.
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, złożonej przez Klienta.
4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta przez Usługodawcę.
5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po przyjęciu przez Usługodawcę oferty dodania Produktu.
6. Umowa o dodanie Produktu może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie, poprzez oświadczenie przesłane drogą elektroniczną lub listem tradycyjnym, przy zastosowaniu Danych Kontaktowych Usługodawcy.
§9 Usługa dodania Galerii
1. Przedmiotem Usługi dodania Galerii jest bezpłatne udostępnienie Klientowi na czas nieoznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu w obszarze podstrony internetowej „Galerie”, w celu umieszczenia utworów fotograficznych.
2. Zawarcie Umowy wymaga zalogowania i następuje poprzez wysłanie uzupełnionego formularza dodania Galerii oraz wgranie wybranych fotografii przy użyciu funkcjonalności Serwisu.
3. Składając zamówienie na dodanie Galerii, Klient:
1. Oświadcza, że jest uprawniony do wykorzystania utworów przesłanych w ramach Galerii w celu realizacji Usługi oraz iż nie są one obciążone prawami osób trzecich, a także nie zawierają treści bezprawnych,
2. udziela Usługodawcy bezpłatną licencję na korzystanie z utworów przekazanych w ramach Galerii, w celu wykonania Usługi dodania Galerii, w sposób nieograniczony terytorialnie i ograniczony czasowo do terminu rozwiązania Umowy.
4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, złożonej przez Klienta.
5. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta przez Usługodawcę.
6. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po przyjęciu przez Usługodawcę oferty dodania Galerii.
7. Umowa o dodanie Galerii może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie, poprzez oświadczenie przesłane drogą elektroniczną lub listem tradycyjnym, przy zastosowaniu Danych Kontaktowych Usługodawcy.
§10 Usługa reklamy
1. Przedmiotem Usługi reklamy jest płatne opublikowanie i wyświetlanie dodanej przez Klienta reklamy tekstowej w obszarze tekstowego boxu reklamowego znajdującego się na stronie głównej oraz podstronach internetowych Serwisu. Wyświetlanie reklamy następuje losowo spośród wszystkich reklam objętych Usługą reklamy.
2. Zawarcie Umowy następuje poprzez wypełnienie formularza dodania reklamy w polach obowiązkowych oraz opłacenie Usługi zgodnie z warunkami „Cennika i zasad płatności” stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny tutaj http://ukielo.pl/strona/reklama
3. Tytuł linku podanego przez Klienta w reklamie może liczyć maksymalnie 30 znaków ze spacjami, opis linku może liczyć maksymalnie 150 znaków ze spacjami.
4. Usługa reklamy jest płatna z góry, za oznaczony okres rozliczeniowy liczący 14 lub 30 dni i nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres rozliczeniowy.
5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi reklamy następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
6. Umowa o świadczenie Usługi może być rozwiązana przez Klienta w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Klienta.
§11 Forum i komentarze
1. Przedmiotem Usługi korzystania z forum jest bezpłatne udostępnienie Klientowi na czas nieoznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu w obszarze podstrony internetowej „Forum”, w celu umieszczenia wątku lub wpisu.
2. Przedmiotem Usługi dodania komentarza jest bezpłatne udostępnienie Klientowi na czas nieoznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu w obszarze jego strony internetowej, w celu umieszczenia komentarza.
3. Zawarcie Umowy wymaga zalogowania i następuje poprzez wysłanie uzupełnionego formularza dodania wątku, wpisu lub komentarza.
4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, zabrania się dodawania wątków, wpisów lub komentarzy:
1. zawierających przekazy reklamowe,
2. służących podbijaniu treści,
3. stanowiących powtórzenia lub treści o charakterze masowym.
5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po przyjęciu przez Usługodawcę oferty dodania wątku, wpisu lub komentarza.
6. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie, poprzez oświadczenie przesłane drogą elektroniczną lub listem tradycyjnym, przy zastosowaniu Danych Kontaktowych Usługodawcy lub poprzez zastosowanie właściwych funkcjonalności Serwisu.
7. Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę w każdym czasie, poprzez usunięcie treści.
§12 Płatności
1. Wartość i warunki płatności z tytułu Usług płatnych, z zastrzeżeniem przepisów poniższych uregulowane zostały w dokumencie „Cennik i zasady płatności”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny tutaj http://ukielo.pl/strona/cennik
2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów wybranej formy płatności.
3. Koszty transakcji ponosi Klient.
4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze strony internetowej Serwisu przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu płatności, obejmuje cenę za zamówione Usługi wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Klienta.
5. Usługi są płatne z góry, za oznaczony okres rozliczeniowy. Płatności nie ulegają automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres rozliczeniowy.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Usługi zgodnie z warunkami przyjętego regulaminu promocji.
7. Rozpoczęcie świadczenia Usługi płatnej następuje nie wcześniej, niż po zaksięgowaniu płatności przez Usługodawcę.
8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
9. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
3. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Wyłącza się obowiązek zwrotu za świadczenie niespełnione w części, jeżeli Klient niebędący Konsumentem zrezygnuje z wykonania Umowy.
§13 Reklamacje
1. Reklamacje można składać w formie pisemnej lub elektronicznej, listem tradycyjnym lub e-mailem pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
4. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Usług.
5. Jeżeli Usługa jest świadczona wadliwie, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
§14 Odstąpienie od Umowy
1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści dokumentu „Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy”, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj http://ukielo.pl/informacja_odstapienia_od_umowy.odt
2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj http://ukielo.pl/formularz_odstapienia_od_umowy.odt
4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
§15 Postanowienia uzupełniające
1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych oraz wyrażonych w języku innym niż język polski.
4. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń, Zleceń, opisów Firm, Artykułów, Ofert, reklam, Produktów, Galerii i Wątków z przedmiotami, treściami i zawartością, których zamieszczenie lub obrót:
1. narusza dobre obyczaje, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich,
2. może wprowadzać w błąd Klientów Serwisu lub szkodzi dobremu imieniu Usługodawcy.
6. W szczególności zabrania się umieszczania Ogłoszeń, Zleceń, opisów Firm, Artykułów, Ofert, reklam, Produktów, Galerii i Wątków z przedmiotami, treściami i zawartością określonych w treści dokumentu „Pouczenie o treściach i towarach h zakazanych”, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
7. Klienci są zobowiązaniu do zamieszczania treści zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym, z zachowaniem prawidłowości oznaczenia ich danych oraz ich usunięcia po dezaktualizacji treści.
8. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści dodanych przez Klienta.
9. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
10. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
4. następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,
5. legalność lub jakość przedmiotów lub treści zamieszczonych w obszarze Serwisu przez jego Klientów,
6. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.
12. Usługodawcy przysługuje prawo usunięcia treści dodanych z naruszeniem postanowień Regulaminu.
§16 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
7. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
8. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
10. Załączniki do Regulaminu:
1. Cennik i zasady płatności,
2. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy,
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
4. Pouczenie o treściach i towarach zakazanych,
5. Polityka prywatności oraz polityka plików cookies.
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.